Q & A

 

Uddannelse i relationskompetence – hvad indebærer det mere konkret?

På grunduddannelsens første år bliver du uddannet i relationskompetence. Det er Blackbird Institutes formål at uddanne relationskompetente mennesker, som kan tage vare på både sig selv og andre i enhver relation.

Vi har udviklet vores egen model for relationsarbejde. Den vil du blive undervist i og efter. Modellen lærer dig at indgå ligeværdigt, empatisk og selvafgrænset i enhver relation. Både den relation du finder svær og den, som falder dig nemmere at indgå i.

Vores forståelse af relationskompetence er dialektisk. Det betyder, at vi som individer eksisterer i en nær og gensidig sammenhæng med andre. Vi kan som mennesker ikke forstås isoleret, men må hele tiden tage vores relationer med i forståelsen af os selv og dem. Det betoner vores forbundethed og medansvarlighed for det relationelle samspil, vi indgår i. Vores erfaring er, at denne holdning og dette perspektiv giver de fleste af vores studerende oplevelsen af, at samspillet har flere muligheder end et perspektiv, hvor vi kigger mere isoleret på dig og mig i relationen.

Dette perspektiv lærer du både at praktisere selv, og du får redskaber til at lære det fra dig.   

 

Hvordan foregår undervisningen?

Den 1-årige uddannelse i relationskompetence består af 9 moduler fordelt over et år. Hvert modul er af 3 dages varighed. Alle dage er fra kl.9-16.30. På hvert modul vil du møde mindst to forskellige lærere, og undervisningen vil være en dynamisk vekselvirkning mellem teori, selvrefleksion og træning for at sikre optimal læring.

 

Hvor foregår undervisningen? 

Al undervisning foregår i Sofias Hus, Godthåbsvej 6A, 2000 Frederiksberg. 

 

Hvad koster uddannelsen? 

Uddannelsen koster kr. 49.995,- pr.år. 

Du betaler det fulde beløb, når du tilmelder dig.

Hvis du vil betale i rater, har du mulighed for at betale beløbet i 2. rater. 
1.rate betaler du, når du tilmelder dig og reserverer dermed pladsen.
2.rate er til forfald 14. dage inden uddannelsesstart.
Ved ratebetaling tillægges der 500kr pr. rate. 

Hvis du er ansat, har du mulighed for at søge om bruttolønsordningen. 

Du er meget velkommen til at ringe eller skrive til os, hvis du vil vide mere om ratebetaling eller bruttolønsordningen.
Send os en mail på:

[email protected]

Eller ring på:

2211 1866

 

Hvad er uddannelsens teoretiske fundament? 

Blackbird Institutes familieterapeutiske uddannelse hviler på en integrativ tilgang til følgende tre teoretiske grundpiller, som vi underviser dig i og lærer dig at bringe i spil i forhold til hinanden:

  • Et eksistentialistisk perspektiv, som beskæftiger sig med menneskers livsproblemer som bl.a. angst, valg, frihed og død, hvor særligt Søren Kierkegaard og Irwin D. Yalom er referenceramme.
  • Et psykodynamisk perspektiv med Sigmund Freuds psykoanalyse som referenceramme, herunder Freuds tanker og begreber om det ubevidste, forsvar og overføringer.
  • Et somatisk perspektiv, som har rod i læren om kroppens mønstre og historie, herunder teori og viden om kroppens kommunikation gennem ansigtsudtryk, stemme, mimik, gestikulation og læren om grounding, vejrtrækning og evnen til at kunne berolige eget og andres nervesystem. Referenceramme for dette perspektiv udgøres af Ditte Marcher, Peter Levine, David Deida, Alexander Lowen og Malcolm Brown.

Derudover bliver du som studerende undervist i sammenhængen mellem de teoretiske grundpiller og nyere fund og forskning inden for neurofysiologi og neuropsykologi.

Du bliver bl.a. undervist i spejlneuroner og deres betydning for menneskers evne til at ’læse’ andres mentale tilstande. Det perspektiv repræsenteres i uddannelsen ved Daniel Stern, Susan Hart, Marianne Bentzen og Paul MacLean som referenceramme.

På Blackbird Institutes 4-årige uddannelse møder du desuden også litteratur og tanker af John Bowlby, Jesper Juul, Lars J. Sørensen, Annelise-Lise Løvlie Schibbye, Viktor Frankl og Hanne Hostrup.

 

Hvad er Blackbird Institutes og uddannelsernes formål? 

Formålet med Blackbird Institutes uddannelser er at uddanne relationskompetente familierådgivere og familieterapeuter, som er teoretisk og praktisk kvalificerede til at afholde professionelle og terapeutiske samtaler – både med familier, individuelle klienter og med par. 

Uddannelsen er fagpersonlig. Det betyder, at du som studerende, udover at få en omfattende og velfunderet teoretisk uddannelse, også vil blive ført igennem en personlig udviklingsproces. 

Formålet med uddannelsen realiseres ved at vi:

1)    Garanterer, at du tilbydes velfunderet teoretisk undervisning baseret på både den væsentligste og nyeste viden og litteratur inden for instituttets teoretiske fundament.

2)    Sikrer dig større indsigt i og klarhed over egne mønstre og overlevelsesstrategier og styrker din evne til at indgå i relationer med større frihed. 

3)    Kvalificerer din evne til at skabe kontakt til dig selv og udvikler både dine personlige og faglige forudsætninger for selvrefleksion.

4)    Skaber både teoretiske og praktiske forudsætninger for din indsigt i den kropslige dimension af kontakten mellem mennesker og skærper din evne til at kunne mærke og italesætte, hvad der sker på såvel en klients inderside som yderside.

5)    Skærper din evne til at kunne sætte sig i den andens sted og opleve modtagerens perspektiv

 

Hvor meget tid skal jeg regne med at bruge mellem modulerne?

Som udgangspunkt er uddannelsen lavet, så du kan have både fuldtidsarbejde og familie samtidig med, at du studerer. Vi opfordrer til, at du mødes med din studiegruppe mindst en gang mellem modulerne på et møde af cirka 3 timers varighed, hvor I sammen vil gennemgå modulets læring og integrere den teori og undervisning, du har modtaget. 
Når du tilmelder dig uddannelsen, får du en litteraturliste som består af 9 fagbøger svarende til en bog mellem hvert modul. 

 

Kan jeg møde jer, før jeg tilmelder mig uddannelsen?

Ja, det kan du! 1 gang om måneden inviterer Blackbird Institute dig til en informationsaften.

På vores informationsaftener vil vi fortælle om uddannelsens indhold og det videnskabelige grundlag, Blackbird Institute hviler på. Du får en smagsprøve på det, du vil lære på uddannelsen, og du hører om de krav, der stilles til dig i løbet af uddannelsen.

 

Hvornår er næste gratis foredrag & informationsaften? 

København: d. 21. februar kl.18.00-19.30 i Sofias Hus, Godthåbsvej 6A, 2000 Frederiksberg. FULDT BOOKET, SKRIV FOR VENTELISTE

København: d. 1. marts kl.18.00-19.30 i Sofias Hus, Godthåbsvej 6A, 2000 Frederiksberg.

Tilmeld dig på [email protected]

Hvor meget undervisning får jeg på uddannelsen?

Blackbird Institutes familieterapeutuddannelse er berammet til fire år.
Uddannelsen er opbygget af en 2-årig grunduddannelse, som består af en 1-årig uddannelse i relationskompetence og en 1-årig uddannelse i familierådgivning og en derpå følgende 2-årig overbygning i familieterapi. 

Hvert enkelt år er sammensat af 9 modulers undervisning, hvor hvert modul består af 3 dages undervisning. Alle dage fra kl.9-16.30. 

I alt får du på den 4-årige familieterapeutiske uddannelse 864 lektioners undervisning fordelt på 36 moduler (108 uddannelsesdage).

Uddannelsestiden fordeler sig ligeligt på uddannelsens 4 år, det vil sige med 216 lektioner og 9 moduler pr.år (27 uddannelsesdage pr. år).

Undervisningen fordeler sig på uddannelsens fire år sådan her:

Minimum 450 lektioners undervisning i teori og metode
Minimum 150 lektioner allokeret til egenterapi/selvrefleksion
Minimum 200 lektioners færdighedstræning og supervision i gruppe, individuelt eller i kombination heraf.

 

Hvilke eksaminer er der?

Der er fire eksaminer og fire årlige evalueringssamtaler på den 4-årige familieterapeutiske uddannelse.

For at kunne fortsætte fra grunduddannelsens første år til grunduddannelsens andet år, skal du bestå en eksamen, som gennemføres på grunduddannelsens første år modul 9.

For at kunne fortsætte til den to-årige familieterapeutiske overbygning (3.+ 4. år), skal du bestå en eksamen, som gennemføres på 2. årets modul 9.

Når du har afsluttet uddannelsen fjerde og sidste år, kan du indstille dig til den afsluttende eksamen. Den afsluttende eksamen ligger udover uddannelsens 36 moduler og betales særskilt. 

Du er meget velkommen til at skrive til os på:

[email protected]

– hvis du vil vide mere om den afsluttende eksamen på 4. år. 

For at gå til eksamen på alle årene, må dit fravær fra undervisningen ikke overstige 10%. Du har altid mulighed for at indhente den undervisning, du mangler på et af vores øvrige hold. 

Alle eksaminer bedømmes som bestået/ikke bestået.

Årlig evalueringssamtale
Udover eksamen gennemfører vi ved alle uddannelsesårenes afslutning en evalueringssamtale, hvor dine fagpersonlige, rådgivningsmæssige eller terapeutiske kompetencer evalueres. Formålet med evalueringen er at vejlede og rådgive dig om dit fremadrettede uddannelsesforløb, så vi i fællesskab kan sikre, at du får det udbytte af uddannelsen, som du ønsker. 

 

Kan jeg få merit? 

Som udgangspunkt kan du ikke få merit for studieår på andre institutter.

Vi anbefaler alle at tage vores grunduddannelse i relationskompetence. Uddannelsens første år giver grundlæggende viden om samspillet mellem voksne og børn og interpersonelle relationer. De øvrige tre år bygger videre på undervisningen fra første år.

Muligheden for merit vurderes dog konkret for den enkelte ansøger på baggrund af eksamensbeviser, erfaring og tidligere uddannelsessted, og om ansøgeren lever op til øvrige optagelseskriterier på instituttet.  

Du er altid velkommen til at skrive til os på:

[email protected] 
 

Er der krav om, hvor længe jeg må være om at tage uddannelsen?
Som udgangspunkt skal du færdiggøre uddannelsens 4 år inden for 6 år fra din studiestart. Dispensation for dette krav og dermed muligheden for et længere studieforløb kan gives i særlige tilfælde og vurderes individuelt.   

 

Hvem er underviserne på uddannelsen? 

Dine undervisere er:

Fie Hørby, psyko- og familieterapeut MPF

Anja Skau-Andersen, psykoterapeut

Mikkel Hørby, familieterapeut 

Mie Kaae, Mastercoach

Katrine Axholm, psykoterapeut MPF

Anine Boisen, familieterapeut